பூச்சிகளை உயிரோடு துடிக்க துடிக்க உண்ணும் தாவரங்கள்

381

 

பூச்சிகளை உயிரோடு துடிக்க துடிக்க உண்ணும் இத் தாவரங்கள் பொதுவாக கண்டல் சூழலில் வாழ்கிறது. தமது நைதரசன் தேவையை நிறைவு செய்துகொள்ள அங்கிகளை பிடித்துண்கிறது.

maxresdefault  27

bcf54-insect-eating-flowers-19

SHARE