வவுனியா சுத்தானந்தா இந்து இளைஞர் சங்கம் பாலர் பாடசாலை 24 வது விளையாட்டு விழா 2017 வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றபோது எடுக்கப்பட்ட காட்சிகள் -பிரதம அதிதிகளை வரவேற்கும் நிகழ்வு

வவுனியா சுத்தானந்தா இந்து இளைஞர் சங்கம் பாலர் பாடசாலை 24 வது விளையாட்டு விழா 2017 வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றபோது எடுக்கப்பட்ட காட்சிகள் -பிரதம அதிதிகளை வரவேற்கும் நிகழ்வு