இஸ்லாமியர்களுக்கு உரியது கிழக்கு மாகாணம் வடக்கு  மாகாணம்தமிழர்களுடயது வடக்குடன் இணைக்க #விடமாட்டோம் 

 

இஸ்லாமியர்களுக்கு உரியது கிழக்கு மாகாணம் வடக்கு  மாகாணம் தமிழர்களுடயது வடக்குடன் இணைக்க  விடமாட்டோம்


அம்பாறை பகுதியில் முஸ்லீம்கள் இஸ்லாமிய கிழக்கிஸ்தான் மாணில கோரிக்கையாளர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் கோசம்.
எங்கள் அரசியல் தலைமைகள் பாரிய திட்டங்களை கிழக்கில் நடைமுறைப்படுத்த இஸ்லாமிய நாடுகளில் பல ஒப்பந்தங்கள் செய்துள்ளனர் நாங்கள் இதனை இஸ்லாமிய நாடுபோன்று மாற்றி அமைக்க எமது தலைமைகள் திட்டமிட்டுள்ளனர்
இதனை தடுக்க #விடமாட்டோம்
மேலும்

அரச காணி  மற்றும் தமிழர் காணிகளை வர்தக  நிலயங்கள் என விலைக்கு வாங்கவும் அபகரித்தும் வருகின்றோம்
#மற்றும் கிழக்கில் பாரிய  இஸ்லாமிய பல்கலைக்கழகங்கள் இஸ்லாமிய வரலாற்று தடயவியல்  நூதன சாலை  வர்தகம்  விவசாயம் அரச அதிகாரங்கள்  அலுவலகங்களை  அணைத்தையும் இஸ்லாமியர் வசம்  கொண்டுவர அத்திவாரம்  இட்டுளோம்
அதனை தடுப்பதற்கு #விடமாட்டோம்

இது ஜதார்தம் தமிழன் புரிந்து கொண்டால் சரி