மஹிந்தவை ஹிட்லருடன் ஒப்பிட முடியாது யூதர்களுக்கு எதிரான ஹிட்லரின் இன அழிப்பில் சுமார் 11 இலட்சம் குழந்தைகள் உட்பட 60 இலட்சம் யூதர்கள் கொல்லப்பட்டனர்

226

 tamilmakkalkural10

மஹிந்தவை ஹிட்லருடன் ஒப்பிட முடியாது யூதர்களுக்கு எதிரான ஹிட்லரின் இன அழிப்பில் சுமார் 11 இலட்சம் குழந்தைகள் உட்பட 60 இலட்சம் யூதர்கள் கொல்லப்பட்டனர்

எச்சரிக்கை: சிறுவர்கள், மன வலிமை குன்றியவர்கள் இந்தக் காணெளியைப் பார்ப்பதைத் தவிர்ப்பது நல்லது.
யூதர்களுக்கு எதிரான ஹிட்லரின் இன அழிப்பில் சுமார் 11 இலட்சம் குழந்தைகள் உட்பட 60 இலட்சம் யூதர்கள் கொல்லப்பட்டனர்

 

(Hitler guiding a lost child through the forest)

 

 

 

 (Der Fuehrer squeezes the little boy tightly)

 (the little girl looks like she’s just seen Elvis!)

 

 (the little girl welcomes a kiss from der Fuehrer!)

(even the small woodland animals eat from his hands!)

 

 

 

 

 

(Hitler having a Bourgeois-style lunch in a garden_ 

 

(this is a famous photo. The original caption was “The Fuehrer receives a message from the boy’s mother, who is ill”)

 

 (Hitler with a child from “Where the Wild Things Are”)

(Hitler on a balcony doing something different)

 

 

(Hitler with Goebbels family)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHARE