கிழக்கு மாகாணத்தில் உள்ள Jassim City கல்வெட்டில் தமிழும் இல்லை…சிங்களமும் இல்லை… இது இலங்கையா? அல்லது அரபு தேசத்தின் ஒரு பகுதியா? தாய்நாட்டை நேசிப்போர் கவனத்திற்கு

 

கிழக்கு மாகாணத்தில் உள்ள Jassim City கல்வெட்டில் தமிழும் இல்லை…சிங்களமும் இல்லை…

இது இலங்கையா? அல்லது அரபு தேசத்தின் ஒரு பகுதியா?

தாய்நாட்டை நேசிப்போர் கவனத்திற்கு