மகிந்த ஆட்சியில் இரண்டு தீமையும் இரண்டு நண்மையும் அதுவே மகிந்தாவின் ஆட்சி கவிழ்ப்பதற்கா காரணம்

133

 

maithry666

மகிந்த ஆட்சியில் இரண்டு தீமையும் இரண்டு நண்மையும் அதுவே மகிந்தாவின்
ஆட்சி கவிழ்ப்பதற்கா காரணம்

Mervin-Worship-to-Mahinda

maithry666

 

THINAPPUYAL NEWS

SHARE