தழிழ்தேசிய கூட்டமைப்பு மௌனம் காப்பதன் காரணம் தழிழ் மக்கள் புரிந்திருப்பார்கள் பின் அறிவிப்பு சரியானதாகவே அமையும்

121

தழிழ்தேசிய கூட்டமைப்பு மௌனம் காப்பதன் காரணம் தழிழ் மக்கள் புரிந்திருப்பார்கள்
பின் அறிவிப்பு சரியானதாகவே அமையும்

tna 6644ds tna_southafrica Bajit-Maginta-Tna TNA parliamentarians_CI

 

SHARE