மகிந்தவிற்கு நான் ஆப்படித்தது ஏன்-எனது உயிரை விட எனது மதம் எமது சமுதாயம் பாதுகாக்கப்படவேன்டும் -மனம் திறக்கிறார் -ரிஷாட் பதியுதீன்

150

 

 

மகிந்தவிற்கு நான் ஆப்படித்தது ஏன்-எனது உயிரை விட எனது மதம் எமது சமுதாயம் பாதுகாக்கப்படவேன்டும் -மனம் திறக்கிறார் –

ரிஷாட் பதியுதீன்.

 

 images_RBBS EW01

SHARE