வடமாகாணசபையின் சுகாதார அமைச்சர் ஓமந்தைப் பகுதியில் இருந்து வெள்ள அனர்த்தம் தொடர்பாக தினப்புயல் இணையத்தளத்திற்கு வழங்கிய விசேட செவ்வி

122

 

வடமாகாணசபையின் சுகாதார அமைச்சர் ஓமந்தைப் பகுதியில் இருந்து வெள்ள அனர்த்தம்
தொடர்பாக தினப்புயல் இணையத்தளத்திற்கு வழங்கிய விசேட செவ்வி

SHARE