யாழ்ப்பாணத்திலே ஆவாக்குழூவின் பின்னனியில் பொலிஸ் உயர் அதிகாரிகள் செயற்படுகிறார்கள் காரணம் தேசியம் சுயநிர்ணையம் பேன்றவற்றை மழூங்கடிக்கும் வகையில் செயற்பாடுகள் தொடர்கின்றது தமிழ் தரப்பு மௌம் காப்பது ஏன்?

32

யாழ்ப்பாணத்திலே ஆவாக்குழூவின் பின்னனியில் பொலிஸ் உயர் அதிகாரிகள் செயற்படுகிறார்கள் காரணம் தேசியம் சுயநிர்ணையம் பேன்றவற்றை மழூங்கடிக்கும் வகையில் செயற்பாடுகள் தொடர்கின்றது தமிழ் தரப்பு மௌம் காப்பது ஏன்?

https://www.facebook.com/tpntpnnews/videos/312246606197098/

SHARE