றிசாட்டிடம் பகிரங்க சவால். உண்மையான முஸ்லீமானால் பதில் சொல்லவேண்டும்.

115

றிசாட்டிடம் பகிரங்க சவால்.
உண்மையான முஸ்லீமானால்
பதில் சொல்லவேண்டும்.

#றிசாட்டிடம் பகிரங்க சவால். உண்மையான முஸ்லீமானால் பதில் சொல்லவேண்டும்.

Posted by Abdul Careem Muhamadu Ismail on Isnin, 17 September 2018

 

SHARE