சிங்களவருக்கோ முஸ்லீங்களுக்கோ .இந்த நாடு சொந்தம் அல்ல இலங்கை தமிழருக்கே சொந்தம் ஆதாரத்துடன் அதிர்ச்சித் தகவல்

112

 

ஒரு ஆங்கிலீஸ் பெயரும் இல்லை
ஒரு சிங்களீஸ் பெயரும் இல்லை
ஒரு முஸ்லீம்ஸ் பெயரும் இல்லை

இந்த நாட்டின் ஊர்களுக்கு ஆங்கில பெயர் சூட்டியவனும் சூட்டுபவனும் அதை ஆதரிப்பவன் எவனும் தமிழ் தேசியம் பேச அருகதை அற்றவன்

அப்ப சிங்களீஸ் …..? தம்பி 100% அவேட கட்டுப்பாட்டில இருக்கம் பேசாமல் இருக்கணும்..

முஸ்லீம்ஸ்….? அவங்க வழி தனி வழி என்று போகிறார்கள் — அரபுமொழியில் பெயர் சூட்டிவிட்டு தமிழ்தேசியம் பேசி திரிவதாய் நான் அறியவில்லை .

SHARE