இஸ்லாத்தை இழிவுபடுத்தும் வகையில் உடல் முழுவதும் இப்படி ஒரு விளம்பரம் கண்டனத்துக்குறியது

27

 

இஸ்லாத்தை இழிவுபடுத்தும் வகையில் உடல் முழுவதும் இப்படி ஒரு விளம்பரம் கண்டனத்துக்குறியது

SHARE