கிழக்கில் கருணாஅம்மானின் வேட்டை ஆரம்பம் முஸ்லீங்களின் அராயகத்தை அடக்க:

158

 

கிழக்கில் கருணாஅம்மானின் வேட்டை ஆரம்பம் முஸ்லீங்களின் அராயகத்தை அடக்க:

மக்களின் மூளையைச் சலவை செய்யும் கருணா

மக்களின் மூளையைச் சலவை செய்யும் கருணா

Posted by Battinaatham – East on Isnin, 29 Januari 2018

SHARE