காத்தான் குடி பள்ளிவாசல் படுகொலை தமிழ்ஈழவிடுதலைப்புலிகளால் மேற்கொள்ளப்படவில்லை அது அரசாங்கத்தின் சதி அம்பலப்படுத்தினார் முன்னால் விடுதலைப்புலிகளின் இராணுவக்கட்டளைத்தளபதி கருணாஅம்மான் முஸ்லீங்கள் கூறுவது தவறு

 

காத்தான் குடி பள்ளிவாசல் படுகொலை தமிழ்ஈழவிடுதலைப்புலிகளால் மேற்கொள்ளப்படவில்லை அது அரசாங்கத்தின் சதி அம்பலப்படுத்தினார் முன்னால் விடுதலைப்புலிகளின் இராணுவக்கட்டளைத் தளபதி கருணாஅம்மான் முஸ்லீங்கள் கூறுவது தவறு

 

About Thinappuyal