இலங்கையில் இனப்படுகொலை இடம்பெற்றது அதில் மாற்றுக்கருத்தில்லை இதற்கு முஸ்லீம் தரப்பும் அதன் புலனாய்வாளர்களுமே; முக்கிய காரணம்

 

இலங்கையில் இனப்படுகொலை இடம்பெற்றது அதில் மாற்றுக்கருத்தில்லை இதற்கு முஸ்லீம் தரப்பும் அதன் புலனாய்வாளர்களுமே; முக்கிய காரணம்

About Thinappuyal News