டெலோ இயக்கத் தலைவர் சிறிசபாரட்ணத்தை சுட்டுக்கொன்றது விடுதலைப்புலிகள் அப்படி இருக்க ltte இயக்கத்தையும் அவர்கள் தியாகத்தையும் நீங்கள் எப்படி பூசிப்பீர்கள் இது தவறு இல்லையா?தேசியத்தலைவர் பிரபாகனுக்கு எப்படி கேக்வெட்டி உங்களால் கொண்டாட முடியும்

53

 

டெலோ இயக்கத் தலைவர் சிறிசபாரட்ணத்தை சுட்டுக்கொன்றது விடுதலைப்புலிகள் அப்படி இருக்க ltte இயக்கத்தையும் அவர்கள் தியாகத்தையும் நீங்கள் எப்படி பூசிப்பீர்கள் இது தவறு இல்லையா?தேசியத்தலைவர் பிரபாகனுக்கு எப்படி கேக்வெட்டி உங்களால் கொண்டாட முடியும்


SHARE