மகிந்ததரப்பை துரோகி என்று கூறிய நீங்கள் எப்படி அவர்கள் இடம் மீண்டும் இனைந்து அரசியல் செய்கிறீர்கள் அப்படியாக இருந்தால் பலகோடிகளுக்கு விலைபோனது உண்மைதானா? பாராளுமன்ற உறுப்பிவ வியாளேந்திரன் அதிரடி விளக்கம்-

மகிந்ததரப்பை துரோகி என்று கூறிய நீங்கள் எப்படி அவர்கள் இடம் மீண்டும் இனைந்து அரசியல் செய்கிறீர்கள் அப்படியாக இருந்தால் பலகோடிகளுக்கு விலைபோனது உண்மைதானா? பாராளுமன்ற உறுப்பிவ வியாளேந்திரன் அதிரடி விளக்கம்-

part -2

About Thinappuyal News