மகிந்ததரப்பை துரோகி என்று கூறிய நீங்கள் எப்படி அவர்கள் இடம் மீண்டும் இனைந்து அரசியல் செய்கிறீர்கள் அப்படியாக இருந்தால் பலகோடிகளுக்கு விலைபோனது உண்மைதானா? பாராளுமன்ற உறுப்பிவ வியாளேந்திரன் அதிரடி விளக்கம்-

18

மகிந்ததரப்பை துரோகி என்று கூறிய நீங்கள் எப்படி அவர்கள் இடம் மீண்டும் இனைந்து அரசியல் செய்கிறீர்கள் அப்படியாக இருந்தால் பலகோடிகளுக்கு விலைபோனது உண்மைதானா? பாராளுமன்ற உறுப்பிவ வியாளேந்திரன் அதிரடி விளக்கம்-

மகிந்ததரப்பை துரோகி என்று கூறிய நீங்கள் எப்படி அவர்கள் இடம் மீண்டும் இனைந்து அரசியல் செய்கிறீர்கள் அப்படியாக இருந்தால் பலகோடிகளுக்கு விலைபோனது உண்மைதானா? பாராளுமன்ற உறுப்பிவ வியாளேந்திரன் அதிரடி விளக்கம்-PART-1http://www.thinappuyalnews.com/archives/199605

Posted by Sundaynews Sunday on Ahad, 9 Jun 2019

part -2

www.thinappuyalnews.com

கருணா துரோகி பிள்ளையான் துரோகி என்று கூறிய நீங்கள் இன்று கூட்டமைப்பில் இருந்து வெளியேறி தன்னிச்சையாக செயற்ப்படுவது துரோகம் இல்லையா? கருணாவின் துரோமக் வேறு எனது நிலைப்பாடு வேறு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வியாளேந்திரன்

Posted by Thinappuyal News on Ahad, 9 Jun 2019

SHARE