இந்நிலையில் பிரதமர் தனிப்பட்ட விஜயமாக நாளை சிங்கப்பூர் செல்லவுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.