தமிழ்ஈழவிடுதலைப்புலிகள் தான் தமிழ் மக்களின் ஏக பிரதிநிதிகள் இரா.சம்பந்தன் அதிரடி நேர்காணல்

35

தமிழ் ஈழ விடுதலைப்புலிகள் தான் தமிழ் மக்களின் ஏகபிரதிநிதிகள் இரா.சம்பந்தன் அதிரடி நேர்காணல்.


part -2

www.thinappuyalnews.com

அடுத்தஆண்டு தீர்வு வரும் என்று தமிழ் மக்களை குழப்பும் ஒரு அரசியல் நடவடிகடகையை ஏன் செய்கிறீர்கள் சிங்களப்பேரினவாத கட்சிகளுடன் இனைந் உண்மையில் தீர்வு எப்போது கிடைக்கும் -கூட்டமைப்பின் தலைவர் இரா.சம்பந்தன் அதிரடி

Posted by Thinappuyal News on Ahad, 8 September 2019

SHARE