தியாகி திலீபன் வழியில் கிழக்கில் மக்கள்படை உருவாக்கம் அரசியல் நோக்கர்கள் அதிர்ப்தி

105

தியாகி திலீபன் வழியில் கிழக்கில் மக்கள்படை உருவாக்கம் அரசியல் நோக்கர்கள் அதிர்ப்தி

அறிவால் ஒரு மாற்றம்…….நாவற்காடு கிராம தமிழ் உறவுகளோடு அரசியல் விழிப்புணர்வு…..என்றும் மக்களுக்காக மக்களோடு எமது பணிதொடரும்……

Posted by Kalithas Jeyavanithassan on Ahad, 3 November 2019

SHARE