வன்னியில் வணங்காமண் கப்பலில் வந்தபொருட்களை நான் மோசடி செய்யவில்லை அப்போது SLRC யில் தலைவர் பொருளாலர்களே அதற்கு பொறுப்பு முன்னால் பாரளுமன்ற உறுப்பினர் சிவநாதன் கிசோர் அதிரடி நேர்காணல்

329

 

வன்னியில் வணங்காமண் கப்பலில் வந்தபொருட்களை நான் மோசடி செய்யவில்லை
அப்போது SLRC யில் தலைவர் பொருளாலர்களே அதற்கு பொறுப்பு
முன்னால் பாரளுமன்ற உறுப்பினர் சிவநாதன் கிசோர் அதிரடி நேர்காணல்

வன்னியில் வணங்காமண் கப்பலில் வந்தபொருட்களை நான் மோசடி செய்யவில்லை அப்போது SLRC யில் தலைவர் பொருளாலர்களே அதற்கு பொறுப்புமுன்னால் பாரளுமன்ற உறுப்பினர் சிவநாதன் கிசோர் அதிரடி நேர்காணல்

Posted by Journalist Journalist on Khamis, 30 Julai 2020

SHARE