தமிழ்த்தேசியக்கூட்டமைப்பு தமிழ்ஈழ விடுதலைப்புலிகளால் தான் உருவாக்கப்பட்டது அவர்கள் தான் தமிழ் மக்களின் ஏகபிரதிநிதிகள்-தமிழ்த்தேசியக்கூட்டமைப்பின் தலைவர் இரா.சம்பந்தன்

39

 

தமிழ்த்தேசியக்கூட்டமைப்பு தமிழ்ஈழ விடுதலைப்புலிகளால் தான் உருவாக்கப்பட்டது அவர்கள் தான் தமிழ் மக்களின் ஏகபிரதிநிதிகள்-தமிழ்த்தேசியக்கூட்டமைப்பின் தலைவர் இரா.சம்பந்தன்

தமிழ் மக்களின் ஏகபிரதிநிதிகள்

தமிழ்த்தேசியக்கூட்டமைப்பு தமிழ்ஈழ விடுதலைப்புலிகளால் தான் உருவாக்கப்பட்டது அவர்கள் தான் தமிழ் மக்களின் ஏகபிரதிநிதிகள்-தமிழ்த்தேசியக்கூட்டமைப்பின் தலைவர் இரா.சம்பந்தன்

Posted by தேசியப்புயல் ppuyal news on Rabu, 29 Julai 2020

SHARE