“அதிவேக வீதிகள் முதலீடு நிறுவனம்” என்ற அமைப்பை நிறுவுவதற்கு அமைச்சரவை தீர்மானித்துள்ளது

41

அனைத்து அதிவேக வீதிகளையும் திரைசேறியின் கீழ் கொண்டுவர “அதிவேக வீதிகள் முதலீடு நிறுவனம்” என்ற அமைப்பை நிறுவுவதற்கு அமைச்சரவை தீர்மானித்துள்ளது.

SHARE