கிளிநொச்சி மருத்துவ மனையில் சிங்கள அரசால் திட்டமிட்டு கொல்லப்பட்ட பொது மக்கள் மனித உரிமை மீறல்கலில் ஆராயப்படுகின்றன அமெரிக்கா இலங்கை அரசை நம்பவைத்து களுத்தறுக்க போகிறது

கிளிநொச்சி மருத்துவ மனையில் சிங்கள அரசால் திட்டமிட்டு
கொல்லப்பட்ட பொது மக்கள் மனித உரிமை மீறல்கலில் ஆராயப்படுகின்றன
அமெரிக்கா இலங்கை அரசை நம்பவைத்து களுத்தறுக்க போகிறது
0
TPN NEWS

About Thinappuyal News