சிரியாவில் கிளர்ச்சி படைகளின் கொடுமை எந்த மனித அமைப்பு தீர்ப்பு செல்ல போகிறதோ?

 

 

சிரியாவில் கிளர்ச்சி படைகளின் கொடுமை எந்த மனித அமைப்பு தீர்ப்பு செல்ல போகிறதோ?

About Thinappuyal News