மின்னல் நிகழ்ச்சி நடத்தும் ரங்கா ஒரு போக்கிலி நாய் ரைவர் இல்லாத பஸ்சில் கேட்டு தோற்ற கோமாளி வவுனியாவில் நடைபெற்ற நிகழ்வு ஒன்றில் போட்டுத்தாக்கிய சுகாதார அமைச்சர் சத்தியலிங்கம்

 

மின்னல் நிகழ்ச்சி நடத்தும் ரங்கா ஒரு போக்கிலி நாய் ரைவர் இல்லாத பஸ்சில் கேட்டு தோற்ற கோமாளி வவுனியாவில் நடைபெற்ற நிகழ்வு ஒன்றில் போட்டுத்தாக்கிய சுகாதார அமைச்சர் சத்தியலிங்கம்

sri-ranga-copy-300x283

160108173206_dr_sathyalingam_512x288_bbc_nocredit