பல உண்மைகளை மறைத்து வைத்த கருணா கைது செய்யப்பட இதுவும் ஒரு காரணம்

 

பல உண்மைகளை மறைத்து வைத்த கருணா கைது செய்யப்பட இதுவும் ஒரு காரணம்

drinkbitch karuna_01 news%5c2008%5c12%5cimages%5cnewsmr_lanka