மகிந்தராஜபக்ச இன்று வவுனியா விஜயம் பொலிசார் தீவிர பாதுகாப்பு இன்று யங்ஸ்ஸ்ரார் விளையாடடு மைதானத்தில் தேர்தல் பிச்சார நடவடிக்கைகள்

117

 

மகிந்தராஜபக்ச இன்று வவுனியா விஜயம் பொலிசார் தீவிர பாதுகாப்பு
இன்று யங்ஸ்ஸ்ரார் விளையாடடு மைதானத்தில் தேர்தல் பிச்சார நடவடிக்கைகள்
இடம்பெற இருப்பது குறிப்பிடதக்கது இதில் பல தழிழ் கட்சிகளும் கலந்துகொள்ள இருப்பதும்
குறிப்பிடத்தக்கது இவர்கள் தழிழ்தேசியத்திற்கு எதிரான தழிழ் குளுக்கள் என்றும் தெரிவிக்கப்படுகிறது

mm

 

gggggggggg

 

SHARE