வாக்குச் பெட்டிகள் மாற்றப்படும் என்று எண்ணம் கொண்டுள்ளவா்கள் அந்த எண்ணத்தைக் கைவிடுங்கள். – தோ்தல் ஆணையாளா்.

92

வாக்குச் பெட்டிகள் மாற்றப்படும் என்று எண்ணம் கொண்டுள்ளவா்கள் அந்த எண்ணத்தைக் கைவிடுங்கள். – தோ்தல் ஆணையாளா்.

44

 

SHARE