COVID – 19 UPDATE 2021.05.06

37
அடையாளம்: 117,529
(சீன பெண் உள்ளடங்கலாக)
சிகிச்சையில்: 16,720
குணமடைவு: 100,075
மரணம்: 734
இன்று… (2021.05.05)

இதுவரை அடையாளம் (1,939 பேர்) {அடையாளம்: 117,529}

  • புது வருட கொத்தணி 1,897 பேர்
  • சிறைச்சாலை கொத்தணி 10 பேர்
  • வெளிநாடுகளில் இருந்து வந்தவர்கள் 42 பேர் (வெளிநாட்டவர் 10 பேர்)

-> 922 பேர் குணமடைவு {குணமடைவு 100,075}
-> 14 பேர் மரணம் {மரணம் 734}

-> மீன் சந்தை/ துறைமுக கொத்தணி: 82,785
-> சிறைச்சாலை கொத்தணி : 4,865
-> புது வருட கொத்தணி மொத்தம்: 20,875

நேற்று… (2021.05.04)
அடையாளம் (1,914 பேர்) {அடையாளம்: 115
,590}

  • புது வருட கொத்தணி 1,860 பேர்
  • சிறைச்சாலை கொத்தணி 15 பேர்
  • வெளிநாடுகளில் இருந்து வந்தவர்கள் 54 பேர் (வெளிநாட்டவர் 10 பேர்)

-> 944 பேர் குணமடைவு {குணமடைவு 98,209}
-> 11 பேர் மரணம் {மரணம் 720}

-> மீன் சந்தை/ துறைமுக கொத்தணி: 82,785
-> சிறைச்சாலை கொத்தணி : 4,865
-> புது வருட கொத்தணி மொத்தம்: 18,978

நேற்று முன்தினம்… (2021.05.03)
அடையாளம் (1,923 பேர்) {அடையாளம்: 113
,676}

  • புது வருட கொத்தணி 1,893 பேர்
  • சிறைச்சாலை கொத்தணி 20 பேர்
  • வெளிநாடுகளில் இருந்து வந்தவர்கள் 10 பேர் (வெளிநாட்டவர் 01 பேர்)

-> 967 பேர் குணமடைவு {குணமடைவு 98,209}
-> 13 பேர் மரணம் {மரணம் 709}

-> மீன் சந்தை/ துறைமுக கொத்தணி: 82,785
-> சிறைச்சாலை கொத்தணி : 4,850
-> புது வருட கொத்தணி மொத்தம்: 17,133

SHARE