கண்கள் கட்டப்பட்ட நிலையில் மனித உருவில் ஒவியத்தை வரைந்து முடித்த வாளிபன்

402

கண்கள் கட்டப்பட்ட நிலையில் மனித உருவில் ஒவியத்தை வரைந்து முடித்த வாளிபன்

SHARE