மஹிந்தவை ஹிட்லருடன் ஒப்பிட முடியாது யூதர்களுக்கு எதிரான ஹிட்லரின் இன அழிப்பில் சுமார் 11 இலட்சம் குழந்தைகள் உட்பட 60 இலட்சம் யூதர்கள் கொல்லப்பட்டனர்

419

 

எச்சரிக்கை: சிறுவர்கள், மன வலிமை குன்றியவர்கள் இந்தக் காணெளியைப் பார்ப்பதைத் தவிர்ப்பது நல்லது.
யூதர்களுக்கு எதிரான ஹிட்லரின் இன அழிப்பில் சுமார் 11 இலட்சம் குழந்தைகள் உட்பட 60 இலட்சம் யூதர்கள் கொல்லப்பட்டனர்

 

(Hitler guiding a lost child through the forest)

 

 

 

 (Der Fuehrer squeezes the little boy tightly)

 (the little girl looks like she’s just seen Elvis!)

 

 (the little girl welcomes a kiss from der Fuehrer!)

(even the small woodland animals eat from his hands!)

 

 

 

 

 

(Hitler having a Bourgeois-style lunch in a garden_ 

 

(this is a famous photo. The original caption was “The Fuehrer receives a message from the boy’s mother, who is ill”)

 

 (Hitler with a child from “Where the Wild Things Are”)

(Hitler on a balcony doing something different)

 

 

(Hitler with Goebbels family)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHARE