அமெரிக்காவில் சேற்றில் நிர்வாணமாக விளையாடும் காட்ச்சி

498

 

 

அமெரிக்காவில் சேற்றில் நிர்வாணமாக  நிர்வாணமாக விளையாடும் காட்ச்சி இது இவர்களின் முக்கியப்படுத்தப்பட்ட
விளையாட்டுக்களில் ஒண்றாம் 4விலர் வாகனங்கள் சகிதம் இந்த விளையாட்டு முக்கியத்துவம்
பெறுகிறதாம்.

SHARE