அரசாங்கத்தால் திட்டமிட்டு முல்லைத்தீவு மாவட்டம் சூரையாடப்படப் போகிறது தழிழ்தேசிய கூட்டமைப்பின் வவுனியா மாவட்ட பா.உ. சிவசக்தி ஆனந்தன் தினப்புயல் பத்திரிகைக்கு வழங்கிய சிறப்பு பேட்டி

347

 

அரசாங்கத்தால் திட்டமிட்டு முல்லைத்தீவு மாவட்டம் சூரையாடப்படப் போகிறது
தழிழ்தேசிய கூட்டமைப்பின் வவுனியா மாவட்ட பா.உ. சிவசக்தி ஆனந்தன்
தினப்புயல் பத்திரிகைக்கு வழங்கிய சிறப்பு பேட்டி

SHARE