உலக நாடுகள் முஸ்லீங்களை வெறுப்பதற்கான காரணம் என்ன?

505

 

 

d73b3c4deeee2b8ab19d2a1505429716

உலக நாடுகள் முஸ்லீங்களை வெறுப்பதற்கான காரணம் கடவுளின் பெயரை சொல்லி இப்படி எல்லாம்
கொலை செய்வது தான் பாருங்கள் இந்த கொடுமையை

 

SHARE