கிளிநொச்சி மருத்துவ மனையில் சிங்கள அரசால் திட்டமிட்டு கொல்லப்பட்ட பொது மக்கள் மனித உரிமை மீறல்கலில் ஆராயப்படுகின்றன அமெரிக்கா இலங்கை அரசை நம்பவைத்து களுத்தறுக்க போகிறது

526
கிளிநொச்சி மருத்துவ மனையில் சிங்கள அரசால் திட்டமிட்டு
கொல்லப்பட்ட பொது மக்கள் மனித உரிமை மீறல்கலில் ஆராயப்படுகின்றன
அமெரிக்கா இலங்கை அரசை நம்பவைத்து களுத்தறுக்க போகிறது
0
TPN NEWS
SHARE