சந்திரிக்கா என்மீது அடங்காத காமம் கொண்டிருந்தாள் – மகிந்தவின் ஆபாச அதிர்ச்சித் தகவல்கள்

301

 

உலகத்தில் மிகவும் கூடிய காமம் கொண்டவள்களில் சந்திரிக்காவும் ஒருத்தி. சந்திரிக்காவின் தாய் சிறிமாவும் புத்த பிக்குவுடன் கள்ளத் தொடர்பில் இருந்தவள்.

SHARE