நுவரெலியா மாவட்ட தபால் மூல வாக்கு முடிவுகள்

114

 

(தரவு உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை)

ஐ.தே.கட்சி  -13600

ஐ.ம.சு.முன்னணி -3200

ம.விடுதலை முன்னணி -70

 

SHARE