பாராளுமன்றத்தேர்தல் – 2015 – தொகுதிவாரியான முடிவுகள்

164

களுத்துறை மாவட்டம் பேருவளை தேர்தல் தொகுதி முடிவுகள்

ஐக்கிய தேசிய கட்சி – 47987  வாக்குகள் 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 33142    வாக்குகள் 

மக்கள் விடுதலை முன்னணி – 3670  வாக்குகள் 

திருகோணமலை மாவட்டம் முழுமையான தேர்தல் முடிவுகள், ஆசனங்கள்

ஐக்கிய தேசிய கட்சி – 83638  வாக்குகள் (46.36%) –   2 ஆசனங்கள்

இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி –  45894 வாக்குகள் (25.44%) –  1 ஆசனம்

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 38463  வாக்குகள் (21.32%) – 1 ஆசனம்

மக்கள் விடுதலை முன்னணி – 2556 வாக்குகள்   (1.42%)

மாத்தளை மாவட்டம் மாத்தளை தேர்தல் தொகுதி முடிவுகள்

ஐக்கிய தேசிய கட்சி –  33056 வாக்குகள் 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 21255    வாக்குகள் 

மக்கள் விடுதலை முன்னணி –  2389 வாக்குகள் 

இரத்தினபுரி மாவட்டம் கலவானை தேர்தல் தொகுதி முடிவுகள்

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 27405    வாக்குகள் 

ஐக்கிய தேசிய கட்சி – 19889 வாக்குகள் 

மக்கள் விடுதலை முன்னணி – 1034 வாக்குகள் 

கண்டி மாவட்டம் தபால் வாக்கெடுப்பு முடிவுகள்

ஐக்கிய தேசிய கட்சி – 23264 வாக்குகள் 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 18626    வாக்குகள் 

மக்கள் விடுதலை முன்னணி – 3419 வாக்குகள் 

குருநாகல் மாவட்டம் கட்டுகம்பொல வாக்கெடுப்பு முடிவுகள்

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 36543    வாக்குகள் 

ஐக்கிய தேசிய கட்சி – 31465 வாக்குகள் 

மக்கள் விடுதலை முன்னணி – 2559 வாக்குகள் 

மாத்தளை மாவட்டம் தம்புள்ள வாக்கெடுப்பு முடிவுகள்

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 45550    வாக்குகள் 

ஐக்கிய தேசிய கட்சி – 40378 வாக்குகள் 

மக்கள் விடுதலை முன்னணி – 3562 வாக்குகள்

கேகாலை மாவட்டம் மாவனெல்ல வாக்கெடுப்பு முடிவுகள்

ஐக்கிய தேசிய கட்சி –  37910 வாக்குகள் 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு –  22446   வாக்குகள் 

மக்கள் விடுதலை முன்னணி –  2282 வாக்குகள் 

குருநாகல் மாவட்டம் தொடங்கஸ்லந்த தொகுதி முடிவுகள்

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 23544    வாக்குகள் 

ஐக்கிய தேசிய கட்சி –  21829 வாக்குகள் 

மக்கள் விடுதலை முன்னணி – 2237  வாக்குகள் 

காலி மாவட்டம் முழுமையான தேர்தல் முடிவுகள், ஆசனங்கள்

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 312518  வாக்குகள் (50.07) – 6 ஆசனங்கள்

ஐக்கிய தேசிய கட்சி –  265180 வாக்குகள் (42.48) –   4 ஆசனங்கள்

மக்கள் விடுதலை முன்னணி – 37778 வாக்குகள்   (6.05)

களுத்துறை மாவட்டம் மத்துகம தொகுதி முடிவுகள்

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு –    38114 வாக்குகள் 

ஐக்கிய தேசிய கட்சி –  35267 வாக்குகள் 

மக்கள் விடுதலை முன்னணி –  4087 வாக்குகள் 

குருநாகல் மாவட்டம் மாவத்தகம தொகுதி முடிவுகள்

ஐக்கிய தேசிய கட்சி –  32160 வாக்குகள் 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு –  28870   வாக்குகள் 

மக்கள் விடுதலை முன்னணி – 2927  வாக்குகள் 

திகாமடுல்ல மாவட்டம் அம்பாறை தேர்தல் தொகுதி முடிவுகள்

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 60506    வாக்குகள் 

ஐக்கிய தேசிய கட்சி –   49751 வாக்குகள் 

மக்கள் விடுதலை முன்னணி –  4029 வாக்குகள்

திகாமடுல்ல மாவட்டம் கல்முனை தேர்தல் தொகுதி முடிவுகள்

ஐக்கிய தேசிய கட்சி –  24992  வாக்குகள் 

இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி – 10847 வாக்குகள்

அகில இலங்கை முஸ்லிம் காங்கிரஸ் – 8549 வாக்குகள்

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 726    வாக்குகள் 

பதுளை மாவட்டம் முழுமையான தேர்தல் முடிவுகள், ஆசனங்கள்

ஐக்கிய தேசிய கட்சி  – 258844  வாக்குகள் (54.76%) –  5 ஆசனங்கள்

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 179459  வாக்குகள் (37.97%) –    3 ஆசனங்கள்

மக்கள் விடுதலை முன்னணி –  21445   வாக்குகள்   (4.54%)

இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் – 10259 வாக்குகள் (2.17%)

கேகாலை மாவட்டம் ரம்புக்கனை தொகுதி முடிவுகள்

ஐக்கிய தேசிய கட்சி –   22447  வாக்குகள் 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 21491  வாக்குகள் 

மக்கள் விடுதலை முன்னணி –  2249 வாக்குகள் 

திகாமடுல்ல மாவட்டம் சம்மாந்துறை தொகுதி முடிவுகள்

ஐக்கிய தேசிய கட்சி –    23206 வாக்குகள் 

அகில இலங்கை முஸ்லிம் காங்கிரஸ் –  14033 வாக்குகள்

இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி –  7540 வாக்குகள்

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 6448  வாக்குகள் 

மக்கள் விடுதலை முன்னணி – 154 வாக்குகள் 

புத்தளம் மாவட்டம் சிலாபம் தொகுதி முடிவுகள்

ஐக்கிய தேசிய கட்சி –   38482  வாக்குகள் 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 34701  வாக்குகள் 

மக்கள் விடுதலை முன்னணி – 3077 வாக்குகள் 

களுத்துறை மாவட்டம் புளத்சிங்ஹள தொகுதி முடிவுகள்

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 31612  வாக்குகள் 

ஐக்கிய தேசிய கட்சி –   26254  வாக்குகள்

மக்கள் விடுதலை முன்னணி – 2052 வாக்குகள் 

நுவரெலியா மாவட்டம் ஹங்குரங்கெத்த தொகுதி முடிவுகள்

ஐக்கிய தேசிய கட்சி –   26404  வாக்குகள் 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 19775  வாக்குகள் 

மக்கள் விடுதலை முன்னணி – 1258 வாக்குகள் 

புத்தளம் மாவட்டம் நாத்தாண்டிய தொகுதி முடிவுகள்

ஐக்கிய தேசிய கட்சி –   27427  வாக்குகள் 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 26714  வாக்குகள் 

மக்கள் விடுதலை முன்னணி – 2393 வாக்குகள் 

கொழும் மாவட்டம் கொழும்பு – வடக்கு தொகுதி முடிவுகள்

ஐக்கிய தேசிய கட்சி – 50571 வாக்குகள் 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 10256  வாக்குகள் 

மக்கள் விடுதலை முன்னணி –  1647 வாக்குகள் 

குருநாகல் மாவட்டம் யாப்பகூவ தொகுதி முடிவுகள்

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 41149 வாக்குகள் 

ஐக்கிய தேசிய கட்சி – 32483 வாக்குகள் 

மக்கள் விடுதலை முன்னணி –  3882 வாக்குகள் 

குருநாகல் மாவட்டம் பண்டுவஸ்நுவர தொகுதி முடிவுகள்

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 27006 வாக்குகள் 

ஐக்கிய தேசிய கட்சி – 23883 வாக்குகள் 

மக்கள் விடுதலை முன்னணி – 1511  வாக்குகள் 

குருநாகல் மாவட்டம் நிக்கவரெட்டிய தேர்தல் தொகுதி முடிவுகள்

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 33344 வாக்குகள் 

ஐக்கிய தேசிய கட்சி –  28849 வாக்குகள் 

மக்கள் விடுதலை முன்னணி –  2337 வாக்குகள் 

குருநாகல் மாவட்டம் தம்பதெனிய தொகுதி முடிவுகள்

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 34939 வாக்குகள் 

ஐக்கிய தேசிய கட்சி – 30671  வாக்குகள் 

மக்கள் விடுதலை முன்னணி –  3236 வாக்குகள் 

குருநாகல் மாவட்டம் தபால் வாக்கெடுப்பு முடிவுகள்

ஐக்கிய தேசிய கட்சி –  30917  வாக்குகள் 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 28634 வாக்குகள் 

மக்கள் விடுதலை முன்னணி –  4731 வாக்குகள் 

கேகாலை மாவட்டம் யட்டியந்தோட்டை தேர்தல் முடிவுகள்

ஐக்கிய தேசிய கட்சி –   27123 வாக்குகள் 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 25250 வாக்குகள் 

மக்கள் விடுதலை முன்னணி – 997  வாக்குகள் 

களுத்துறை மாவட்டம் பண்டாரகம தேர்தல் முடிவுகள்

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 53314 வாக்குகள் 

ஐக்கிய தேசிய கட்சி –  42069  வாக்குகள் 

மக்கள் விடுதலை முன்னணி –  6180  வாக்குகள்

 

நுவரெலியா மாவட்டம் நுவரெலியா-மஸ்கெலிய தேர்தல் முடிவுகள்

ஐக்கிய தேசிய கட்சி – 131952   வாக்குகள் 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 75267 வாக்குகள்

மக்கள் விடுதலை முன்னணி –  2011  வாக்குகள்

கம்பஹா மாவட்டம் மீரிகம தேர்தல் முடிவுகள்

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 41014 வாக்குகள் 
ஐக்கிய தேசிய கட்சி – 39794 வாக்குகள் 
மக்கள் விடுதலை முன்னணி –   6255 வாக்குகள் 

 

கம்பஹா மாவட்டம் ஜா-எல தேர்தல் முடிவுகள்

ஐக்கிய தேசிய கட்சி –  51807 வாக்குகள் 
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 43051 வாக்குகள் 

மக்கள் விடுதலை முன்னணி –  8333 வாக்குகள் 

கம்பஹா மாவட்டம் அத்தனகல்ல தேர்தல் முடிவுகள்

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 44926 வாக்குகள் 

ஐக்கிய தேசிய கட்சி –  42371 வாக்குகள் 

மக்கள் விடுதலை முன்னணி –  6973 வாக்குகள் 

 

அநுராதபுர மாவட்டம் கலாவௌ தேர்தல் முடிவுகள்

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 45236 வாக்குகள்

ஐக்கிய தேசிய கட்சி –  35318 வாக்குகள் 

மக்கள் விடுதலை முன்னணி – 4623  வாக்குகள் 

 

அநுராதபுர மாவட்டம் முழுமையான தேர்தல் முடிவுகள், ஆசனங்கள்

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 229856    வாக்குகள் (48.35%) –    5 ஆசனங்கள்

ஐக்கிய தேசிய கட்சி  –  213072   வாக்குகள் (44.82%) –   4 ஆசனங்கள்

மக்கள் விடுதலை முன்னணி –  28701     வாக்குகள்   (6.04%)

 

மொனராகலை மாவட்டம் முழுமையான தேர்தல் முடிவுகள், ஆசனங்கள்

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 138136      வாக்குகள் (52.53%) –    3 ஆசனங்கள்

ஐக்கிய தேசிய கட்சி  –   110372    வாக்குகள் (41.97%) –   2 ஆசனங்கள்

மக்கள் விடுதலை முன்னணி –  13626        வாக்குகள்   (5.18%)

 

குருநாகல் மாவட்டம் பிங்கிரிய தேர்தல் முடிவுகள்

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 32330 வாக்குகள் 

ஐக்கிய தேசிய கட்சி –   29391 வாக்குகள் 

மக்கள் விடுதலை முன்னணி –  1459 வாக்குகள் 

 

குருநாகல் மாவட்டம் குருநாகல் தேர்தல் முடிவுகள்

ஐக்கிய தேசிய கட்சி –  33086  வாக்குகள் 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு –  27644 வாக்குகள் 

மக்கள் விடுதலை முன்னணி –  3738 வாக்குகள் 

 

குருநாகல் மாவட்டம் ஹிரியால தேர்தல் முடிவுகள்

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு –  32076 வாக்குகள் 

ஐக்கிய தேசிய கட்சி –  31258  வாக்குகள் 

மக்கள் விடுதலை முன்னணி – 2711  வாக்குகள் 

 

குருநாகல் மாவட்டம் குளியாபிட்டிய தேர்தல் முடிவுகள்

ஐக்கிய தேசிய கட்சி –  37037  வாக்குகள் 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 32951  வாக்குகள்
மக்கள் விடுதலை முன்னணி –  2299 வாக்குகள் 

குருநாகல் மாவட்டம் கல்கமுவ தேர்தல் முடிவுகள்

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 39539  வாக்குகள் 

ஐக்கிய தேசிய கட்சி – 29324   வாக்குகள் 

மக்கள் விடுதலை முன்னணி –  2903  வாக்குகள் 

 

கொழும்பு மாவட்டம் கடுவளை தேர்தல் முடிவுகள்

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 62136  வாக்குகள் 

ஐக்கிய தேசிய கட்சி –   56154 வாக்குகள் 

மக்கள் விடுதலை முன்னணி –  11971 வாக்குகள் 

 

வன்னி தேர்தல் மாவட்டம் வவுனியா தேர்தல் முடிவுகள்

இதக – 31836

ஐதேக – 14380

ஐமசுகூ – 14402

 

வன்னி தேர்தல் மாவட்டம் மன்னார் தேர்தல் முடிவுகள்

இதக – 27096

ஐதேக – 12738

ஐமசுகூ – 2596

 

களுத்துறை மாவட்டம் பாணந்துறை தேர்தல் முடிவுகள்

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 40809  வாக்குகள் 

ஐக்கிய தேசிய கட்சி –  39190  வாக்குகள் 

மக்கள் விடுதலை முன்னணி – 6253 வாக்குகள் 

 

இரத்தினபுரி மாவட்டம் முழுமையான தேர்தல் முடிவுகள், ஆசனங்கள்

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 323636       வாக்குகள் (51.19%) –   6  ஆசனங்கள்
ஐக்கிய தேசிய கட்சி  –  284117       வாக்குகள் (44.94%) –   5 ஆசனங்கள்

மக்கள் விடுதலை முன்னணி – 21525         வாக்குகள்   (3.40%)

 

புத்தளம் மாவட்டம் புத்தளம் தேர்தல் முடிவுகள்

ஐக்கிய தேசிய கட்சி –   48466 வாக்குகள் 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 14058  வாக்குகள்

மக்கள் விடுதலை முன்னணி – 915 வாக்குகள்

 

புத்தளம் மாவட்டம் ஆணமடுவ தேர்தல் முடிவுகள்

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 42432  வாக்குகள் 

ஐக்கிய தேசிய கட்சி –   28886 வாக்குகள்

மக்கள் விடுதலை முன்னணி –  2159 வாக்குகள்

 

திகாமடுல்ல மாவட்டம் பொத்துவில் தேர்தல் முடிவுகள்

ஐக்கிய தேசிய கட்சி –  43533  வாக்குகள் 

இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி –  25147 வாக்குகள்

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு –  15575 வாக்குகள்

அகில இலங்கை முஸ்லிம் காங்கிரஸ் – 9517  வாக்குகள்

மக்கள் விடுதலை முன்னணி –   407 வாக்குகள் 

 

கம்பஹா மாவட்டம் மஹர தேர்தல் முடிவுகள்

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு –  54362 வாக்குகள் 

ஐக்கிய தேசிய கட்சி –    45446 வாக்குகள் 

மக்கள் விடுதலை முன்னணி –   8603  வாக்குகள் 

 

கொழும்பு மாவட்டம் அவிசாவளை தேர்தல் முடிவுகள்

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு –   42895 வாக்குகள் 

ஐக்கிய தேசிய கட்சி –  39106 வாக்குகள் 

மக்கள் விடுதலை முன்னணி –  4346   வாக்குகள் 

 

கம்பஹா மாவட்டம் கட்டான தேர்தல் முடிவுகள்

ஐக்கிய தேசிய கட்சி –  50393 வாக்குகள் 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 45582   வாக்குகள்

மக்கள் விடுதலை முன்னணி –   6662  வாக்குகள் 

 

வன்னி தேர்தல் மாவட்டம் முல்லைத்தீவு தேர்தல் முடிவுகள்

இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி –   27269 வாக்குகள்

ஐக்கிய தேசிய கட்சி –  6244 வாக்குகள் 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 2582   வாக்குகள் 

மக்கள் விடுதலை முன்னணி –   91  வாக்குகள்

 

வன்னி தேர்தல் மாவட்டம் இடம்பெயர்ந்தோரின் வாக்கெடுப்பு முடிவுகள்

ஐக்கிய தேசிய கட்சி –  4707 வாக்குகள் 

ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் – 1717 வாக்குகள்

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 615   வாக்குகள்

 

கம்பஹா மாவட்டம் களனி தேர்தல் முடிவுகள்

ஐக்கிய தேசிய கட்சி –  31501 வாக்குகள் 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு –  28323 வாக்குகள் 

மக்கள் விடுதலை முன்னணி –   5206  வாக்குகள் 

 

கம்பஹா மாவட்டம் மினுவங்கொட தேர்தல் முடிவுகள்

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு –  45898 வாக்குகள் 

ஐக்கிய தேசிய கட்சி –  43373 வாக்குகள் 

மக்கள் விடுதலை முன்னணி –  7400   வாக்குகள் 

 

கண்டி மாவட்டம் தெல்தெனிய தேர்தல் முடிவுகள்

ஐக்கிய தேசிய கட்சி –  17501 வாக்குகள் 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 14454  வாக்குகள் 

மக்கள் விடுதலை முன்னணி –  962   வாக்குகள் 

 

கேகாலை மாவட்டம் றுவன்வெல்ல தேர்தல் முடிவுகள்

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 26191  வாக்குகள் 

ஐக்கிய தேசிய கட்சி –  25993 வாக்குகள் 

மக்கள் விடுதலை முன்னணி –  1250   வாக்குகள் 

 

களுத்துறை மாவட்டம் அகலவத்த தேர்தல் முடிவுகள்

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 38125  வாக்குகள் 

ஐக்கிய தேசிய கட்சி – 31731  வாக்குகள் 

மக்கள் விடுதலை முன்னணி – 2860   வாக்குகள் 

 

களுத்துறை மாவட்டம் முழுமையான தேர்தல் முடிவுகள், ஆசனங்கள்

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 338801   வாக்குகள் (48.56%) –    5 ஆசனங்கள்

ஐக்கிய தேசிய கட்சி  –  310234         வாக்குகள் (44.47%) –   4 ஆசனங்கள்

மக்கள் விடுதலை முன்னணி – 38475     வாக்குகள்   (5.52%) 1 ஆசனம்

 

மாத்தளை மாவட்டம் முழுமையான தேர்தல் முடிவுகள், ஆசனங்கள்

ஐக்கிய தேசிய கட்சி  – 138241    வாக்குகள் (49.84%) –   3 ஆசனங்கள்

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 126315      வாக்குகள் (45.54%) –    2 ஆசனங்கள்
மக்கள் விடுதலை முன்னணி – 10947      வாக்குகள்   (3.95%)

புத்தளம் மாவட்டம் வென்னப்புவ தேர்தல் முடிவுகள்

ஐக்கிய தேசிய கட்சி – 32421  வாக்குகள் 
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 31033  வாக்குகள் 
மக்கள் விடுதலை முன்னணி – 3014  வாக்குகள் 

 

கம்பஹா மாவட்டம் திவுலபிட்டிய தேர்தல் முடிவுகள்

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 38471  வாக்குகள் 

ஐக்கிய தேசிய கட்சி –  35725 வாக்குகள் 

மக்கள் விடுதலை முன்னணி –  3951  வாக்குகள் 

 

கம்பஹா மாவட்டம் நீர்கொழும்பு தேர்தல் முடிவுகள்

ஐக்கிய தேசிய கட்சி – 48517  வாக்குகள் 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 18928  வாக்குகள் 

மக்கள் விடுதலை முன்னணி –  3902 வாக்குகள் 

 

புத்தளம் மாவட்டம் முழுமையான தேர்தல் முடிவுகள், ஆசனங்கள்

ஐக்கிய தேசிய கட்சி  –  180185    வாக்குகள் (50.40%) –    5 ஆசனங்கள்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 153130       வாக்குகள் (42.83%) –    3 ஆசனங்கள்
மக்கள் விடுதலை முன்னணி – 12211      வாக்குகள்   (3.42%)

கண்டி மாவட்டம் கண்டி தேர்தல் முடிவுகள்

ஐக்கிய தேசிய கட்சி – 18346  வாக்குகள் 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 8369  வாக்குகள் 

மக்கள் விடுதலை முன்னணி –  1497 வாக்குகள் 

கண்டி மாவட்டம் செங்கடகல தேர்தல் முடிவுகள்

ஐக்கிய தேசிய கட்சி –  32354 வாக்குகள் 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 21775  வாக்குகள் 

மக்கள் விடுதலை முன்னணி – 3211  வாக்குகள்

கொழும்பு மாவட்டம் கொழும்பு மத்தி தேர்தல் முடிவுகள்

ஐக்கிய தேசிய கட்சி –  79968 வாக்குகள் 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 11489  வாக்குகள் 

மக்கள் விடுதலை முன்னணி –   2109 வாக்குகள் 

கொழும்பு மாவட்டம் கொழும்பு மேற்கு தேர்தல் முடிவுகள்

ஐக்கிய தேசிய கட்சி – 22060 வாக்குகள் 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 4204  வாக்குகள் 

மக்கள் விடுதலை முன்னணி –  875 வாக்குகள் 

கொழும்பு மாவட்டம் இரத்மலானை தேர்தல் முடிவுகள்

ஐக்கிய தேசிய கட்சி –   26412 வாக்குகள் 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு –  19203 வாக்குகள் 

மக்கள் விடுதலை முன்னணி –  3217 வாக்குகள் 

கொழும்பு மாவட்டம் மஹரகம தேர்தல் முடிவுகள்

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 47049  வாக்குகள் 

ஐக்கிய தேசிய கட்சி –   41374 வாக்குகள் 

மக்கள் விடுதலை முன்னணி – 9001  வாக்குகள் 

கம்பஹா மாவட்டம் வத்தளை தேர்தல் முடிவுகள்

ஐக்கிய தேசிய கட்சி – 51011   வாக்குகள் 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 30743 வாக்குகள் 

மக்கள் விடுதலை முன்னணி – 5141  வாக்குகள்

கம்பஹா மாவட்டம் பியகம தேர்தல் முடிவுகள்

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 42759 வாக்குகள் 

ஐக்கிய தேசிய கட்சி –  41232  வாக்குகள்

மக்கள் விடுதலை முன்னணி –  6742 வாக்குகள் 

வன்னி மாவட்டம் முழுமையான தேர்தல் முடிவுகள், ஆசனங்கள்

இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி – 89886 வாக்குகள் (54.55%) – 4 ஆசனங்கள்

ஐக்கிய தேசிய கட்சி  – 39513            வாக்குகள் (23.98 %) –    1 ஆசனம்

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 20965    வாக்குகள் (12.72%) –   1 ஆசனம்

குருநாகல் மாவட்டம் முழுமையான தேர்தல் முடிவுகள், ஆசனங்கள்

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 474124     வாக்குகள் (49.26%) –   8 ஆசனங்கள்

ஐக்கிய தேசிய கட்சி  –   441275     வாக்குகள் (45.85%) –    7 ஆசனங்கள்

மக்கள் விடுதலை முன்னணி – 41077     வாக்குகள்   (4.27%) 

கேகாலை மாவட்டம் முழுமையான தேர்தல் முடிவுகள், ஆசனங்கள்

ஐக்கிய தேசிய கட்சி  –  247467               வாக்குகள் (49.52%) –   5  ஆசனங்கள்

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 227208               வாக்குகள் (45.47%) –   4 ஆசனங்கள்

மக்கள் விடுதலை முன்னணி –  18184    வாக்குகள்   (3.64%) 

கொழும்பு மாவட்டம் ஹோமாகம தேர்தல் முடிவுகள்

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 66450 வாக்குகள்

ஐக்கிய தேசிய கட்சி –  52336  வாக்குகள் 

மக்கள் விடுதலை முன்னணி –  10719 வாக்குகள் 

கொழும்பு மாவட்டம் கொலன்னாவ தேர்தல் முடிவுகள்

ஐக்கிய தேசிய கட்சி –  49196  வாக்குகள் 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 35300 வாக்குகள் 

மக்கள் விடுதலை முன்னணி –  6159 வாக்குகள் 

நுவரெலியா மாவட்டம் முழுமையான தேர்தல் முடிவுகள், ஆசனங்கள்

ஐக்கிய தேசிய கட்சி  – 228920     வாக்குகள் (59.01%) –   5  ஆசனங்கள்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு –  147348    வாக்குகள் (37.98%) –   3 ஆசனங்கள்
மக்கள் விடுதலை முன்னணி –  5590   வாக்குகள்   (1.44%) 

கொழும்பு மாவட்டம் கெஸ்பேவ தேர்தல் முடிவுகள்

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 65243 வாக்குகள் 

ஐக்கிய தேசிய கட்சி –   49637 வாக்குகள் 

மக்கள் விடுதலை முன்னணி –  11193 வாக்குகள் 

 

கம்பஹா மாவட்டம் முழுமையான தேர்தல் முடிவுகள், ஆசனங்கள்

ஐக்கிய தேசிய கட்சி  – 577004   வாக்குகள் (47.13%) –   9  ஆசனங்கள்

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 549958  வாக்குகள் (44.92%) –   8 ஆசனங்கள்

மக்கள் விடுதலை முன்னணி –  87880      வாக்குகள்   (7.18%)  1 ஆசனம்

 

கண்டி மாவட்டம் ஹாரிஸ்பத்துவ தேர்தல் முடிவுகள்

ஐக்கிய தேசிய கட்சி –  63853  வாக்குகள்

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 42799 வாக்குகள் 

மக்கள் விடுதலை முன்னணி –  4459 வாக்குகள் 

 

கண்டி மாவட்டம் நாவலப்பிட்டி தேர்தல் முடிவுகள்

ஐக்கிய தேசிய கட்சி – 37611 வாக்குகள் 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 25672 வாக்குகள் 

மக்கள் விடுதலை முன்னணி –  2157 வாக்குகள் 

 

கண்டி மாவட்டம் உடுநுவர தேர்தல் முடிவுகள்

ஐக்கிய தேசிய கட்சி – 35580 வாக்குகள் 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 20808 வாக்குகள் 

மக்கள் விடுதலை முன்னணி –  2307 வாக்குகள் 

 

கண்டி மாவட்டம் கம்பளை தேர்தல் முடிவுகள்

ஐக்கிய தேசிய கட்சி – 42657 வாக்குகள் 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 27025 வாக்குகள் 

மக்கள் விடுதலை முன்னணி – 1583 வாக்குகள் 

 

கண்டி மாவட்டம் உடுதும்பர தேர்தல் முடிவுகள்

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 21919 வாக்குகள் 
ஐக்கிய தேசிய கட்சி – 19674 வாக்குகள் 
மக்கள் விடுதலை முன்னணி –  876 வாக்குகள் 

கண்டி மாவட்டம் பஹத்ததும்பர தேர்தல் முடிவுகள் மாவட்டம் பஹத்ததும்பர தேர்தல் முடிவுகள்

ஐக்கிய தேசிய கட்சி –  35619 வாக்குகள் 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 20822 வாக்குகள்

மக்கள் விடுதலை முன்னணி –  1779 வாக்குகள் 

 

கண்டி மாவட்டம் ஹேவாஹெட்ட தேர்தல் முடிவுகள்

ஐக்கிய தேசிய கட்சி –  28115 வாக்குகள் 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 18029 வாக்குகள் 

மக்கள் விடுதலை முன்னணி –  1059 வாக்குகள்

 

கண்டி மாவட்டம் குண்டசாலை தேர்தல் முடிவுகள்

ஐக்கிய தேசிய கட்சி –  37355 வாக்குகள் 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 26637 வாக்குகள் 

மக்கள் விடுதலை முன்னணி –  3250 வாக்குகள் 

 

கண்டி மாவட்டம் யட்டிநுவர தேர்தல் முடிவுகள்

ஐக்கிய தேசிய கட்சி –  29310 வாக்குகள் 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 24986 வாக்குகள் 

மக்கள் விடுதலை முன்னணி – 2823  வாக்குகள்

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHARE