பிரபாகரனின் வாழ்க்கை வரலாறு 1958ம் ஆண்டில் தமிழர்களுக்கு எதிராக சிங்களர்கள் நடத்திய கலவரம், 4 வயது சிறுவனாக இருந்த பிரபாகரன் மனதில் ஆழமான பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது.

1143

ஈர்த்துள்ளதுLtte_LedrLtte_Ledr01Ltte_Ledr02Ltte_Ledr03Ltte_Ledr04Ltte_Ledr05Ltte_Ledr06Ltte_Ledr07Ltte_Ledr08Ltte_Ledr09Ltte_Ledr10Ltte_Ledr11Ltte_Ledr12Ltte_Ledr13Ltte_Ledr14Ltte_Ledr15Ltte_Ledr16Ltte_Ledr17Ltte_Ledr18Ltte_Ledr19Ltte_Ledr20Ltte_Ledr21Ltte_Ledr22Ltte_Ledr23Ltte_Ledr24

SHARE