மஸ்தானின் மனித நேய பணிகளில் சில…..

140

 அனைத்து மத வணக்கஸ் தலங்களுக்கான நிதி உதவி வழங்கல்.
 ஏழை மாணவ, மாணவிகளுக்கு கல்வி புலமைப்பரிசில் வழங்கல்.
 வறிய பெண்களின் வாழ்வாதார, திருமண உதவிக் கொடுப்பனவுகள்.
 நோயாளிகளுக்கான வைத்திய உதவிகள்.
 சிறு கைத்தொழில் ஊக்குவிப்புக் கொடுப்பனவுகள்.
 எழுத்தாளர் ஊக்குவிப்பு நிதி உதவிகள்.
 ஆரம்ப பள்ளி, உயர்தர கல்வி கூடங்களுக்கான நிதி அன்பளிப்புகள்.
 விளையாட்டுக் கழக வளர்ச்சிக்கான பங்களிப்புகள்.
 கிராமிய அபிவிருத்திக்கான நிதி கொடுப்பனவுகள்.
 வறியோருக்கான பண உதவிகள்….

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SHARE