முஸ்லீம் அமைச்சர்கள் பதவி விலகினால் என்ன? விலகாவிட்டால் என்ன ? இரண்டும் ஒண்று தான் ஒண்று சொல்வார்கள் மற்றொன்று செய்வார்கள்

522

 

 

BqZ80BdIQAA8jeeமுஸ்லீம் அமைச்சர்கள் பதவி விலகினால் என்ன? விலகாவிட்டால் என்ன ?
இரண்டும் ஒண்று தான் ?

BqZ80BdIQAA8jee

SHARE