மெத்தியூஸ் திரிமானே சத இணைப்பட்டம் வழுவான நிலையில் இலங்கை

186
மெத்தியூஸ் திரிமானே சத இணைப்பட்டம் வழுவான நிலையில் இலங்கை
இந்திய அணி தனது 1வது இன்னிங்ஸ்ல் சகல விக்கெட்டுக்களையூம் இழந்து 393 ஓட்டங்களைப் பெற்றுக்கொண்டது.
பதிலுக்கு துடுப்பெடுத்தாடிவரும் இலங்கை அணி சற்று முன்னர் வரை 218 ஓட்டங்கள் 3 விக்கெட் இழப்பு
மெத்தியூஸ் 66
திரிமானே 57
SHARE