மேடை போட்டு ஒழுக்கம்,மனித நெறி ,பேசும் நம்ம தமிழர்கள் மத்தியில் ஒருவர் ஏதோ ஒன்றுக்காய் விட்ட தவறால் அதனை அந்த சந்ததியை பழி தீர்க்கும் அவலம் இன்றும் எம்மிடம் …….

240
அப்பா செய்த பாவத்தால் கண்ணீர் சிந்தும் மகனின் நிழல் வாழ்க்கை.

மேடை போட்டு ஒழுக்கம்,மனித நெறி ,பேசும் நம்ம தமிழர்கள் மத்தியில் ஒருவர் ஏதோ ஒன்றுக்காய் விட்ட தவறால் அதனை அந்த சந்ததியை பழி தீர்க்கும் அவலம் இன்றும் எம்மிடம் …….

SHARE