யாழ் மருத்துவச் சங்கத்தின் மருத்துவ முகாம்கள் இடைநிறுத்தம்.

143
ஊடக அறிக்கை 
 

யாழ் மருத்துவச் சங்கத்தின் மருத்துவ முகாம்கள் இடைநிறுத்தம் 

யாழ் மருத்துவச் சங்கம் வடக்கு கிழக்கில் யுத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்டு கஷ்டமான பிரதேசங்களில் வசிக்கும் மக்களின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் நோக்கத்துடன் இலவச மருத்துவ முகாம்களை வைத்தியர்களும் அடிப்படை வசதிகளும் அற்ற பிரதேசங்களில் 2013 இல் இருந்து நடாத்தி வருகிறது.
முதலாவது மருத்துவ முகாம் 26.08.2013 முல்லைத்தீவு மாவட்ட குமுழமுனை பிரதேசத்தில் ஆரம்பித்து இது வரை 14 மருத்துவ முகாம்களை நடாத்தியது (விபரங்கள் பின்னிணைப்பு 1 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது ). பல மருத்துவ நிபுணர்களும் மருத்துவர்களும் இந்த முகாம்களில் இலவசமாக தமது சேவையை வழங்கியதுடன் இன்று வரை 2500 க்கும் அதிகமானோர்  இதன் மூலமாகஅனுகூலங்களைப் பெற்று இருக்கிறார்கள் .
மருத்துவ முகாம் நடக்கும் மாவட்ட பிராந்திய சுகாதார சேவைப் பணிப்பாளர்கள் பெரும்பான்மையான மருந்துகளை வழங்கி இருந்ததுடன் சில மருந்துகளை பங்குபற்றிய வைத்தியர்களும் பரோபகாரிகளும் வழங்கி இருந்தார்கள் . மருத்துவர்களும்  மருத்துவ நிபுணர்களும் யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து செல்வதற்குரிய வாகனம் யாழ் மாவட்ட பிராந்திய சுகாதாரப் பணிப்பாளர் வைத்திய கலாநிதி ஆ. கேதீஸ்வரன் அவர்களினால் வழங்கப்பட்டு இருந்ததுடன் வாகனத்துக்குரிய எரிபொருள் செலவுகள் யாழ் மருத்துவச் சங்கத்தினால் செலுத்தப்பட்டிருந்தது.
இந்தச் செலவுக்கும் முகாம்களில் பங்கு பற்றும் ஊழியர்களின் உணவுச் செலவு மற்றும் மேலதிக மருந்து ஆகியவற்கு ஆரம்ப காலங்களில் சர்வதேச மருத்துவ சுகாதார சங்கமும் பின்னர் அவுஸ்திரேலியாவைச் சேர்ந்த வைத்தியர் சியாமளா அவர்களும் கன்பெர்ரா தமிழ் சங்கம் மற்றும் கத்தோலிக்க அமைப்புகள் ஆதரவு நல்கி இருந்தன.
இந்த நிலையில் அண்மையில்  பொறுப்பேற்றுக் கொண்ட புதிய யாழ் மாவட்ட பிராந்திய  சுகாதார பணிப்பாளர் மருத்துவ முகாம்களுக்கு வாகனத்தை தந்துதவ உயரதிகாரியான மாகாண சுகாதாரப் பணிப்பாளரின் உத்தரவையும் (இணைப்பு 2) மதிக்காமல் மறுத்து வருகிறார் . இதனால் இவரது சமூகப்  பொறுப்பற்ற தான்தோன்றித்தனமான செயற்பாடுகள் காரணமாக மருத்துவ முகாம்களை இடைநிறுத்த வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பதை மனவேதனையுடன் ஊடகங்களுக்கு அறியத் தருகிறேன். இதன் பிரதிகள் பொறுப்பு வாய்ந்த உயர் அதிகாரிகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதுடன் உரிய ஒத்துழைப்பை வழங்கும் பட்சத்தில் மருத்துவ முகாம்களை மீண்டும் தொடர்வதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் .
இது தொடர்பாக Dr முரளி வல்லிபுரநாதன் மேலும் கருத்துத் தெரிவிக்கையில் மத்திய சுகாதார அமைச்சின் சுற்றுநிருபத்தில் (http://www.health.gov.lk/en/vacancy/SAG.pdf இணைப்பு 3) குறிப்பிட்டவகையில் பிராந்திய சுகாதாரப் பணிப்பாளர் என்னும்  மருத்துவ நிர்வாக சேவையில் உள்ள பொறுப்பு வாய்ந்த முக்கிய பதவிக்கு சமுதாயத் தேவைகளை அறிந்து செயற்படக்கூடிய சமுதாய மருத்துவம்/மருத்துவ நிர்வாக முதுமாணி கற்கைநெறிகளை பூர்த்தி செய்த  உரிய தராதரம் உள்ளவர்களை  நியமித்தால் இவ்வாறான தேவையற்ற பிரச்சினைகள் எழாது என்று தெரிவித்தார்.
நிர்வாக கோவையின் விதிகளுக்கு அமைய ஒருவரை தற்காலிகமாகவேனும் ஒரு பதவிக்கு நியமிப்பதற்கு அவர் அந்தப் பதவிக்கு விண்ணப்பிப்பதற்குரிய தராதரங்களை கொண்டிருக்க வேண்டும். புதிய பிராந்திய சுகாதாரப் பணிப்பாளர் இந்தப் பதவிக்கு விண்ணப்பிக்க தகுதி அற்றவர் என்று மத்திய சுகாதார அமைச்சு தெளிவாக சுற்று நிருபம் மூலம் வெளிப்படுத்தியுள்ள நிலையில் தகுதியுள்ள பல மருத்துவர்கள் இருக்கத் தக்கதாக  மாகாண சுகாதார அமைச்சு சட்டவிரோதமாக இவரது நியமனத்தை ஏற்றுக்கொண்டிருப்பது நீதியரசரை முதலமைச்சராகக் கொண்ட வட மாகாண சபை நிர்வாகத்துக்கு ஒரு இழுக்காகும். இவ்வாறாக தொடர்ந்து தராதரம் அற்றவர்களை நியமனம் செய்வதன் மூலம் மாகாண சுகாதார சேவை சீர் கெட்டால் மாகாண சபை முறை மீது மக்கள் கொண்டுள்ள நம்பிக்கையும் கெட்டுப் போய் விடும்
வைத்தியகலாநிதி முரளி வல்லிபுரநாதன்
சமுதாய மருத்துவ நிபுணர்
தலைவர் ,
யாழ் மருத்துவச் சங்கம்
 ஆவணி 4, 2015
unnamed (2)
ප ොදු චක්‍රපේක අංක-01-11/2015 මපේ අංකය:ටීසීඑස්/සී/07/2012ළාත් පසෞඛ්‍ය පේක්වෛුන්,

ළාත් පසෞඛ්‍ය පස ෛා අ්‍යක්ෂවෛුන්,

ප්‍රාපේශිය පසෞඛ්‍ය පස ෛා අ්‍යක්ෂවෛුන්,

අ්‍යක්ෂවෛුන්,වෛද්‍ය අිකකාීවෛුන්,

ිමපශ ෂිත් ෛයා ාඅ අ්‍යක්ෂවෛුන් සහ යයත් ප්‍ර්‍ාීන්,

සුදුසුක්ව ත් වෛද්‍ය රි ා පර ණියේපන ලධ ්‍ාරි්.

2014.10.11 දි ැති ශ්‍රී ංකා පසෞඛ්‍ය පස ෛපන වෛද්‍ය පස ෛා ෛයෛස්ාා සං්‍රහපන IV ෛ රිශිව්ඨපයහි සඳහ්

පජ්‍යව්ඨ වෛද්‍ය රි ා පර ණියේපන ත් ුන පුඅප් ාඩු පිඅවීම.

2014.10.11 දි ැති අංක1883/17 ද්‍අණ ශ්‍රී ංකා පසෞඛ්‍ය පස ෛපන වෛද්‍ය පස ෛා ෛයෛස්ාා සං්‍රහපන IV ෛ

රිශිව්ඨපයහි සඳහ් යකාඅයට පජ්‍යව්ඨ වෛද්‍ය රි ා පර ණියේපන ද්‍ැ ට හත් සඳහ් ත් ුන පුඅප් ාඩුෛ ෛතී.

ඒ අනුෛ පමම ලධපේද්‍ පන 04 ෛ පේද්‍පන සහ එකී පර ණියේය සඳහා ෛ එම පස ෛා ෛයෛස්ාාපේ 11.1.2.2 ෛම්තිය

අනුෛ අෛශය සුදුසුක්ව සපුඅා ඇති පසෞඛ්‍ය පස ෛා පද්‍ ා්තත්ප්ව් පේ වෛද්‍ය ලධ ්‍ාීව්පම් හා ද්‍්ත් ශ ය වෛද්‍ය

ලධ ්‍ාීව්පම් ප්ව සඳහා අයදු්ව ත් කැද්‍ෛනු ැපේ. යද්‍්තශ අයදු්ව පත්හි ද්‍ක්ෂෛා ඇති යකාඅයට ප්‍රාම ෛත්ාෛට ත්

කිීවම සඳහා ත්ම් කැමති ස්ාා අංක අනුපිළිපෛ අනුෛ ද්‍ක්ෂෛමි් අයදු්ව ත් ඉදිරි ත් ක යු ය.

හත් සඳහ් ත් ුන පුඅප් ාඩුෛ ෛතී.

1. ළාත් පසෞඛ්‍ය පස ෛා අ්‍යක්ෂව – සදඅමමු ළාත්

2. ළාත් පසෞඛ්‍ය පස ෛා අ්‍යක්ෂව – ද්‍කුණු ළාත්

3. අ්‍යක්ෂව- ළාත් මහ පඅෝහ , අත් පුඅ

4. අ්‍යක්ෂව- මහ පඅෝහ , කලුත්අ

5. අ්‍යක්ෂව – ශික්ෂවණ පඅෝහ , අනුඅා්‍පුඅ

6. අ්‍යක්ෂව – ශික්ෂවණ පඅෝහ , යා ය

7. අ්‍යක්ෂව – කාසේ කා්ත්ා පඅෝහ

8. අ්‍යක්ෂව – ජ්‍ාතික ළය පඅෝහ , ෛැලිසඅ

9. අ්‍යක්ෂව – ද්්‍ ාමාඅ වෛද්‍ය පස ෛා

10. අ්‍යක්ෂව- සිරිමාපෛෝ දණ්ඩාඅ ායක ිමපශ ෂිත් ළමා පඅෝහ , පප්අාපද්‍ණියේය

11. අ්‍යක්ෂව – ජ්‍ාත්ය්ත්අ පසෞඛ්‍ය

12. අ්‍යක්ෂව- මා සික පසෞඛ්‍ය

13. අ්‍යක්ෂව- ැපම හිඅ පකොළඹ මූලික පඅෝහ , මුේපේරියාෛ

14. අ්‍යක්ෂව- ජ්‍ාතික මා සික පසෞඛ්‍ය ිමද්‍යායත් ය – අංපමොඩ

15. අ්‍යක්ෂව- පිළිකා යයත් ය – මහඅමම

16. අ්‍යක්ෂව- ජ්‍ාතික පඩංගු ම්තද්‍ ඒකකය

17. අ්‍යක්ෂව- ෛ හා ාමරික පසෞඛ්‍ය

18. අ්‍යක්ෂව- ත්ෘතියික සත්කාඅ පස ෛා

19. අ්‍යක්ෂව- මැපේරියා ම්තද්‍ ෛයා ාඅය

20. අ්‍යක්ෂව- පිළිකා ම්තද්‍ ඒකකය

21. අ්‍යක්ෂව- ප ෝවණ ස්වද්ධීකඅණ ඒ+කකය

22. අ්‍යක්ෂව- ්තපනවණ

23. අ්‍යක්ෂව – ලධපඅෝ්‍ය

24. අ්‍යක්ෂව – ාරිසරික හා ෛෘත්තීය පසෞඛ්‍ය

25. අ්‍යක්ෂව – දඅෛා ම්ත්‍ ඒකකය

26. අ්‍යක්ෂව- වෛද්‍ය පස ෛා

27. අ්‍යක්ෂව- පුහුණු

28. ලධපයෝජ්‍ය අ්‍යක්ෂව – ජ්‍ාතික පඅෝහ

29. ලධපයෝජ්‍ය අ්‍යක්ෂව – ජ්‍ාතික පඅෝහ (හදිසි අ ුන පස ෛා )

30. අ්‍යක්ෂව – ජ්‍ාතික ද්‍්ත්ායත් ය – පකොළඹ

31. ලධපයෝජ්‍ය ළාත් පසෞඛ්‍ය පස ෛා අ්‍යක්ෂව – ැපම හිඅ ළාත්

32. ලධපයෝජ්‍ය ළාත් පසෞඛ්‍ය පස ෛා අ්‍යක්ෂව – ෛයඹ ළාත්

33. ලධපයෝජ්‍ය ළාත් පසෞඛ්‍ය පස ෛා අ්‍යක්ෂව – සදඅමමුෛ ළාත්

34. ලධපයෝජ්‍ය ළාත් පසෞඛ්‍ය පස ෛා අ්‍යක්ෂව – ඌෛ ළාත්

35. ලධපයෝජ්‍ය ළාත් පසෞඛ්‍ය පස ෛා අ්‍යක්ෂව – ද්‍කුණු ළාත්

36. ලධපයෝජ්‍ය ළාත් පසෞඛ්‍ය පස ෛා අ්‍යක්ෂව – දස් ාහිඅ ළාත්

37. ලධපයෝජ්‍ය ළාත් පසෞඛ්‍ය පස ෛා අ්‍යක්ෂව – උ ුන මැද්‍ ළාත්

38. ලධපයෝජ්‍ය ළාත් පසෞඛ්‍ය පස ෛා අ්‍යක්ෂව – ම්‍යම ළාත්

39. ප්‍රාපේශිය පසෞඛ්‍ය පස ෛා අ්‍යක්ෂව – පකොළඹ

40. ප්‍රාපේශිය පසෞඛ්‍ය පස ෛා අ්‍යක්ෂව – මහනුෛඅ

41. ප්‍රාපේශිය පසෞඛ්‍ය පස ෛා අ්‍යක්ෂව – හ්වද්පත්ොට

42. ප්‍රාපේශිය පසෞඛ්‍ය පස ෛා අ්‍යක්ෂව – ම්ව හ

43. ප්‍රාපේශිය පසෞඛ්‍ය පස ෛා අ්‍යක්ෂව – කලුත්අ

44. ප්‍රාපේශිය පසෞඛ්‍ය පස ෛා අ්‍යක්ෂව – මාත්පේ

45. ප්‍රාපේශිය පසෞඛ්‍ය පස ෛා අ්‍යක්ෂව – අ්ව ාඅ

46. ප්‍රාපේශිය පසෞඛ්‍ය පස ෛා අ්‍යක්ෂව – අනුඅා්‍පුඅය

47. ප්‍රාපේශිය පසෞඛ්‍ය පස ෛා අ්‍යක්ෂව – කිලිප ොච්චිය

48. ප්‍රාපේශිය පසෞඛ්‍ය පස ෛා අ්‍යක්ෂව – මු තිේ

49. ප්‍රාපේශිය පසෞඛ්‍ය පස ෛා අ්‍යක්ෂව – ප ොප ෝ ුනෛ

50. ප්‍රාපේශිය පසෞඛ්‍ය පස ෛා අ්‍යක්ෂව – පමොණඅාම

51. ප්‍රාපේශිය පසෞඛ්‍ය පස ෛා අ්‍යක්ෂව – කෑමේ

52. ප්‍රාපේශිය පසෞඛ්‍ය පස ෛා අ්‍යක්ෂව – නුෛඅඑලිය

53. ප්‍රාපේශිය පසෞඛ්‍ය පස ෛා අ්‍යක්ෂව – කුුනණෑම

54. ප්‍රාපේශිය පසෞඛ්‍ය පස ෛා අ්‍යක්ෂව – අත් පුඅ

55. ප්‍රාපේශිය පසෞඛ්‍ය පස ෛා අ්‍යක්ෂව – ත්‍රිකුණාම ය

56. ප්‍රාපේශිය පසෞඛ්‍ය පස ෛා අ්‍යක්ෂව – ම් ාඅම

57. ප්‍රාපේශිය පසෞඛ්‍ය පස ෛා අ්‍යක්ෂව – දදුේ

58. ප්‍රාපේශිය පසෞඛ්‍ය පස ෛා අ්‍යක්ෂව – මාත්අ

59. ප්‍රාපේශිය පසෞඛ්‍ය පස ෛා අ්‍යක්ෂව – යා ය

60. ප්‍රාපේශිය පසෞඛ්‍ය පස ෛා අ්‍යක්ෂව -මාේ

61. අ්‍යක්ෂව-දිස්ත්‍රික්ෂ මහ පඅෝහ ,අ්ව ාඅ

62. අ්‍යක්ෂව-දිස්ත්‍රික්ෂ මහ පඅෝහ ,හ ාෛත්

63. අ්‍යක්ෂව-දිස්ත්‍රික්ෂ මහ පඅෝහ ,ම්ව හ

64. අ්‍යක්ෂව-දිස්ත්‍රික්ෂ මහ පඅෝහ ,හ්වද්පත්ොට

65. අ්‍යක්ෂව-දිස්ත්‍රික්ෂ මහ පඅෝහ , කෑමේ

66. අ්‍යක්ෂව-දිස්ත්රික්ෂ මහ පඅෝහ ,කිලිප ොච්චිය

67. අ්‍යක්ෂව-දිස්ත්‍රික්ෂ මහ පඅෝහ ,ම් ාඅම

68. අධ්යක්ෂව-දිස්ත්‍රික්ෂ මහ පඅෝහ ,මාත්පේ

69. අ්‍යක්ෂව-දිස්ත්‍රික්ෂ මහ පඅෝහ , මාත්අ

70. අ්‍යක්ෂව-දිස්ත්‍රික්ෂ මහ පඅෝහ ,පමො අාම

71. අ්‍යක්ෂව-දිස්ත්‍රික්ෂ මහ පඅෝහ ,මු තිේ

72. අ්‍යක්ෂව-දිස්ත්‍රික්ෂ මහ පඅෝහ , ාෛ පිටිය

73. අ්‍යක්ෂව-දිස්ත්‍රික්ෂ මහ පඅෝහ ,මීමමුෛ

74. අ්‍යක්ෂව-දිස්ත්‍රික්ෂ මහ පඅෝහ ,නුෛඅඑළිය

75. අ්‍යක්ෂව-දිස්ත්‍රික්ෂ මහ පඅෝහ , ප ොප ෝ ුනෛ

76. අ්‍යක්ෂව-දිස්ත්‍රික්ෂ මහ පඅෝහ ,ත්‍රිකුණාම ය

77. අ්‍යක්ෂව-දිස්ත්‍රික්ෂ මහ පඅෝහ , ෛේලධයාෛ

78. අ්‍යක්ෂව-දිස්ත්‍රික්ෂ මහ පඅෝහ ,ම්වප ො

02. පමම ලිපියට අමුණා ඇති යද්‍්තශ අයදු්ව ත් ප්‍රකාඅෛ පිළිපය කඅ ම් ා ද්‍ අයදු්ව ත් ලියා දිංචි ත්ැ ෑප ්

2015.04.30 දි ට පහෝ ඊට ප අ ැපද අයුරි් හත් සඳහ් ලිපි යට එිමය යු ය.

පසෞඛ්‍ය පස ෛා අ්‍යක්ෂව ජ්‍ අාේ

පසෞඛ්‍ය හා පේශිය වෛද්‍ය අමාත්යාංශය

සුෛසිරි ාය,

385, පූජ්‍ය දේපේමම ිමම ෛංශ හිමි මාෛත්

පකොළඹ 10,

අයදු්ව ත් පමම අමාත්යාංශපන පේක්වෛඅයාපේ පහෝ පෛ ත් ලධ ්‍ාරියකුපේ පුේමලික ාමයට ප ොඑිමය

යු ය.

03. ත්ම අයදු්ව ත් ඉෛත් කඅ මැීනමට අපප්ක්ෂවා කඅ අයදු්වකුනෛ් අයදු්ව ත් භාඅ මැීනප්ව අෛස් දි පන සිට

සති පද්‍කක්ෂ එපස ක යු ය. අයදු්වකුන පත්ෝඅා මනු ැබුෛ පහොත් ඔහු පහෝ ඇය පජ්‍යව්ඨ වෛද්‍ය රි ා

පර ණියේපන ඉහත් සඳහ් ත් අකට ලධපේද්‍ පන ළමුෛ පේද්‍පන සඳහ් රිදි ත් කඅනු ැපේ.

04. අ්‍යා හා පෛ ත් සුදුසුක්ව

4.1 කුනණාකඅ 2014.10.11 දි ැති අංක 1883/17 ද්‍අණ ශ්‍රී ංකා පසෞඛ්‍ය පස ෛපන වෛද්‍ය පස ෛා ෛයෛස්ාා

සං්‍රහපන 11.1.2.2 ෛම්තිය යටපත් ද්‍ක්ෂෛා ඇති ිමධීිම්‍ා ද ් . එපම්ම ප ොදු මා්තපමෝ පේශ 11.1.1

පමයට අද්‍ා පේ.

4.2 ත් ුන සඳහා අයදු්ව ත් ඉදිරි ත් කඅ ිමට අයදු්වකුනෛ් පස ෛා ෛයෛස්ාාපේ IV ෛ රිශිව්ඨපන සඳහ්

අලධෛා්තයය ශ්චාත් උ ාික සුදුසුක්ව සපුඅා තිබිය යු ය.

4.3 සියළු ලධ ්‍ාරි් ද්‍ැ ටමත් අාජ්‍ය පස ෛපන සිටි දැිම් උ රිම ෛයස් සිමාෛ අද්‍ා ප ොපේ.

4.4 පමම පර ණියේයට අයදු්ව ත් භාඅ මැීනප්ව අෛසා දි ට පූ්තෛාස් ෛසඅ 05 ක ස ටුද්‍ායක පස ෛා කා යක්ෂ

ිමය යු ය.

05. පස ෛා ලධයමය් හා පකෝපේසි.

5.1 පමම ත් අ ස්ථීඅ හා ිමරාම ෛැටුප් සහිත්ය. පත්ෝඅා මත් අයදු්වකුනෛ් යයත් සං්‍රහපන II රිච්පේද්‍පන

11.3 ෛම්තිය ප්‍රකාඅ ප්‍රාමපය් ෛසඅ එකක කා යක්ෂ සඳහා ෛැඩ දැලීප්ව ද්‍ ම මත් ත් කඅනු ැපේ.

පත්ෝඅා මත් ලධ ්‍ාරියා ෛැඩ දැලීප්ව කා ය ළ පහෝ එය අෛසා පන පහෝ කුම පහෝ අෛස්ාාෛකදී කෛඅ

පහ ෛක්ෂ ලධසා එම ත් අ ද්‍ැීවමට නුසුදුසු දෛට ඔප්පු වුෛපහොත් ඔහු පහෝ ඇය කලි් ද්‍අ ද්‍ ත් අට ත්

කඅනු ැපේ.

5.2 පමම පර ණියේපන ත් ුන ෛ ට ත් කඅ ද්‍ වෛද්‍ය ලධ ්‍ාීව්ට/ ද්‍්ත් වෛද්‍ය ලධ ්‍ාීව්ට පුේමලික

වෛද්‍ය ෛෘත්තිපන පයදීමට අෛසඅ ප ො ැපදනු ඇත්.

5.3 පමම පර ණියේයට කඅනු ද ත්වී්ව 2007.04.16 දි ැති අංක 1493/3 ද්‍අණ වෛද්‍ය පස ෛක පිරිස් පිළිදඳ

පස ෛා ෛයෛස්ාාපේ 9.4 ෛම්ති ප්‍රකාඅෛ ස්ාා මාුන කිීව්ව ෛ ට යටත්ෛ සිදු කඅනු ැපේ.

5.4 සුදුසුක්ව අයදු්ව ත් කැද්‍වීප්ව අෛස් දි ය ද්‍ක්ෂෛා මණක්ෂ ස කා ද නු ැපේ.

5.5 පමම පර ණියේයට ත් කඅ ලධ ්‍ාීව් පස ෛා අෛශයත්ා මත් ත්වී්ව ද ්‍ාීවයාපේ අභිමත්ය රිදි එය හා

සමා පෛ ත් ත් ුන ෛ ට මාුන කළ හැක.

5.6 පමම ත් ුන සියේ ඉදිරි දි ක සිට ක්‍රියාත්මක ිමය යු ය.ලධපේද්‍ පන සඳහ් පජ්‍යව්ඨ වෛද්‍ය රි ා

පර ණියේපන ත් අක ද්‍ැ ට ෛැඩ ද / අාජ්‍කාීව ඉටු කඅ / අාජ්‍කාීව යෛඅණය කඅ ලධ ්‍ාීව් එකී

ත් අට පත්ෝඅා ත් වුෛපහොත් අද්‍ා ත්වී්ව දි ය ප අද්‍ාත්ම කඅ ප සට කිසිදු ඉේලීමක්ෂ ඉදිරි ත්

කිීවමට ඔහුට/ ඇයට කිසිදු හිමිකමක්ෂ ැත්පත්ය.

06.ෛැටුප් රිමාණය

6.1 අාජ්‍ය රි ා ෛක්‍රපේඛ්‍ අංක 06/2006 අනුෛ (SL/01/2006 පියෛඅ 20) මසකට ුන.36,755 -17x 1,050-

ුන 53,555 ක ෛැටු පමම පර ණියේයට අද්‍ා පේ.

6.2 ශ්චාත් උ ාික සුදුසුක්ව සහිත් වෛද්‍ය රි ා පර ණීයේපන ලධ ්‍ාීව්ට අප කුත් දීම ා ෛ ට අමත්අෛ

මසකට ුන 6,000 ක වෛද්‍ය රි ා ිමරාම ෛැටුප් සහිත් දීම ාෛක්ෂ පමෛනු ැපේ.

6.3 ිමපශ වඥ වෛද්‍ය ලධ ්‍ාරිපයකු පමම පර ණීයේය සඳහා පත්ෝඅාමනු ැබුෛපහොත් ිමපශ වඥ වෛද්‍ය

ලධ ්‍ාරිපයකුට හිමි ෛැටුප් හා දීම ා පමෛනු ැපේ.

7. ස්වමුඛ්‍ ීවක්ෂවණය සඳහා කුණු දා දීම.

1. පස ෛා කා ය (මුලු කුණු 65)

1.1 II පර ණීයේය – උ රිම කුණූ 10

1.2 I පර ණියේය ( සීමාෛක්ෂ ප ොමැතිෛ ෛසඅකට කුණු 01 දැගි්)

1.3 ලධපයෝජ්‍ය වෛද්‍ය රි ා පර ණියේපන / පජ්‍යව්ඨ වෛද්‍ය රි ා පර ණීයේපන ත් අක පස ෛා

1.4 ලධපයෝජ්‍ය වෛද්‍ය රි ා පර ණියේපන / පජ්‍යව්ඨ වෛද්‍ය රි ා පර ණීයේපන ත් අක ෛැඩ

(ෛසඅකට කුණු 01 දැගි්)

කා ය. (සීමාෛක්ෂ ප ොමැතිෛ ෛසඅකට කුණු 05 දැගි් )

දැලීම/අාජ්‍කාීව ඉටු කිීවම. -උ රිම කුණු 12

(ෛසඅකට කුණු 02 දැගි් )

සටහ :-

II. ප්ව යටපත් කුණූ දා මත් හැක්ෂපක්ෂ එක්ෂ ශි්තවයක්ෂ යටපත් එක්ෂ ලධශ්චිත් කා සීමාෛක්ෂ සඳහා

III. සක්‍රීය පස ෛා කා ය සඳහා මණක්ෂ කුණු දා පද්‍නු ැපේ.

2. අ්‍යා සුදුසුක්ව (මුලු කුණු 15)

II. ිමද්‍යා ති (වෛද්‍ය රි ා / ප්‍රජ්‍ා වෛද්‍ය /ප්‍රජ්‍ා ද්‍්ත් වෛද්‍ය) – කුණු 10

සටහ :-

I. ප්ව යටපත් කුණු ැබීම සඳහා සුදුසුක්ව ද්ප් ිමිකමත් ත්වී්ව ද ්‍අයාපේ අනුමැතිය මත්

සිදු කඅ ද්‍ ත්වී්ව සඳහා මණියේ.

මණක්ෂ ෛ අත්අ, පෛ ත් ශි්තවයක්ෂ යටපත් එම කා සීමාෛ සඳහා කුණු දාමත් ප ොහැක.

I. වෛද්‍ය ිමශාඅද්‍ (වෛද්‍ය රි ා / ප්‍රජ්‍ා වෛද්‍ය /ප්‍රජ්‍ා ද්‍්ත් වෛද්‍ය) – කුණු 15

II. පකපස වුෛද්‍ 2007.04.16 දි ට පහෝ ඊට ප අ පජ්‍යව්ඨ වෛද්‍ය රි ා ශ්ප්තණියේපන ත් අකට

III. ිමද්‍යා ති (වෛද්‍ය රි ා ) ාඨමා ා යඅ්වභ ූ 1996.07.01 දි ට පහෝ ඊට ප අ දි යක

I. මූලික සුදුසුක්ව ෛ ට අමත්අෛ ඉහත් සඳහ් එක්ෂ සුදුසුකමක්ෂ සපුඅා ඇති අයදු්වකුනෛ් සඳහා

මණක්ෂ කුණු දා පද්‍නු ැපේ.

ත්ෛ ඇති ලධ ්‍ාරි් සඳහා ඉහත් සඳහ් ඕ ෑම සුදුසුකමක්ෂ සඳහා කුණු දා පද්‍නු ැපේ.

පජ්‍යව්ඨ වෛද්‍ය රි ා පර ණියේපන ත් අකට ත්ෛ ඇති ලධ ්‍ාීව්ට උ රිම කුණු 15 ක්ෂ

දා පද්‍නු ැපේ.

3. ්තපනවණ/ප්‍රකාශ (මුලු කුණු 10)

්තපනවණ/ප්‍රකාශ යකට කුණු 02 දැගි්

සටහ :- ශ්චාත් උ ාික සඳහා පහෝ වෛද්‍ය රි ා උ ාිකය සඳහා ඉදිරි ත් ක ්තපනවණ

4. ස්වමුඛ්‍ ීවක්ෂවණය (මුලු කුණු 10)

08. අයදු්ව ත් ිමම්‍යමත් ඒකක ප්‍ර්‍ාීන් මගි් අයදු්ව ත් භාඅ මැීනප්ව අෛස් දි ට පහෝ එදි ට ප්‍රාම ඉදිරි ත්

ක යු අත්අ, ඊට සුෛ ැපද අයදු්ව ත් ප්‍රතික්ෂපව කඅනු ැපේ.

09. ශ්‍රී ංකා ප්‍රජ්‍ා්‍ර්ත්ෛාදී සමාජ්‍ෛාදී ජ්‍ අජ්‍ය අංක 1883/17 ද්‍අණ 2014.10.11 දි ැති මැසට් ්‍රපන 1 ෛ

පකොටපස 11.1 ෛම්තිෛ ඇ ත් ප ොදු පකෝපේසි පකපඅහි අෛ්‍ා ය පයොමු කඅෛ අත්අ යයත්

සං්‍රහපන II රිශිව්ඨපන 10 – 12 ෛම්ති අද්‍ා පේ.

10. පමම ච ක්‍රපේඛ්‍පන සිංහ හා ඉංග්‍රීසි ාඨ අත්අ ය්ව අ නුලත ත්ාෛයක්ෂ ඇති වුෛපහොත් සිංහ ාඨය ද ැෛැත්

පේ.

11. පමම චක්‍රපේඛ්‍ය අාජ්‍ය පස ෛා පකොමිව් සභා ලධයමය රිදි ලධකුත් කඅනු ැපේ.

/ප්‍රකාශ ප්ව යටපත් ස කා ද නු ප ො ැපේ.

පේක්ව

පසෞඛ්‍ය හා පේශිය වෛද්‍ය අමාත්යාංශය

SHARE