வன்னிப் பெருநிலப்பரப்பில் 2007 காலப்பகுதியில் இலங்கை அரசு கண்மூடித்தனமான விமான தாக்குதலில்

434

வன்னிப் பெருநிலப்பரப்பில் 2007 காலப்பகுதியில் இலங்கை அரசு கண்மூடித்தனமான விமான தாக்குதலில்

காயம் உற்று சிதறி ஓடும் மாணவர்களை இந்த கானொளியில் கானலாம்

SHARE