வித்தியாவை கொலை செய்தவர்களின் ஆண் உறுப்பை இப்படி அறுத்து கொலை செய்தால் சமுதாயம் திருந்த வாய்ப்பு உண்டு

177

 

வழங்கப்பட்ட நீதி என்கிற தலைப்பில் வந்து உள்ள இப்பதிவு குற்றம் செய்யநினைப்பவர்களையே அச்சப்பட வைப்பதாக உள்ளது.

இந்நபர் மருமகளை பல தடவைகள் கற்பழித்து இருக்கின்றார். இன்னும் சில சிறுமிகளையும் கற்பழிக்க முயன்று இருக்கின்றார்.

இவரின் கொடுமையை தாங்க முடியாத உறவினர்கள், நண்பர்கள் சட்டத்தை கைகளில் எடுத்துக் கொண்டார்கள்.

k1k2k3k4

SHARE