06.00 மணிவரை கட்சிகள் பெற்ற மொத்த வாக்குகள்

247

 

06.00 மணிவரை கட்சிகள் பெற்ற மொத்த வாக்குகள்
ஐமசுகூ – 1179544
ஐதே.க – 1129115
ததேகூ – 225434
மவிமு – 155149
ஈ.பி.டி.பி – 30803
ஜனநாயகக் கட்சி – 5634
SHARE