259

கொழும்பு மாவட்டத்திலிருந்து 19 உறுப்பினர்கள் தெரிவு செய்யப்படவுள்ளதுடன்
19 உறுப்பினர்கள் போட்டியிடுகின்றனர் இம்மாவட்டத்திலிருந்து 15,86,598 பேர் வாக்களிக்கத் தகுதி பெற்றுள்ளனர்.

  தபால் மூல வாக்குகள்  
 மொத்த வாக்குகள்    
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள்    
  நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள்    
ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட வாக்குகள்    
     
SHARE